Menu

Prijsbepaling bij het aannemingscontract

Aanneming in vrije rekening, aanneming in regie, aanneming tegen eenheidsprijzen, aanneming tegen vaste prijs zijn traditionele en veelvoorkomende begrippen waarover veel misverstanden bestaan. Waar moet u rekening mee houden?

Aanneming in vrije rekening impliceert een aannemingsovereenkomst waarbij op voorhand geen prijs werd afgesproken met de aannemer. De aannemer beslist m.a.w. zelf te goeder trouw over de prijs. Hierbij neemt hij hetgeen billijk en gebruikelijk is in acht. Deze vorm van prijsbepaling is voor de aannemer zeer voordelig, maar houdt ook een aantal belangrijke verplichtingen in. Zo moet de bouwheer over een controlemogelijkheid beschikken.

Aanneming in regie is – strikt juridisch – niet helemaal hetzelfde als aanneming in vrije rekening. In de praktijk worden beide begrippen echter vaak voor de aanneming in vrije rekening gebruikt en ligt ook hier het risico op (o.a.) prijsschommelingen voornamelijk bij de opdrachtgever. Niets staat de bouwheer echter in de weg om een richtprijs of zelfs een maximumprijs te bedingen.

Aanneming tegen eenheidsprijzen impliceert dat op voorhand een bestek wordt opgesteld dat de artikelen bevat die nodig zijn voor het uit te voeren werk. De eenheidsprijzen liggen hierbij vast, maar de hoeveelheden niet. Worden er hoeveelheden vermeld, dan is dit meestal slechts een indicatie. Een vergissing in hoeveelheden heeft dus niet noodzakelijk gevolgen voor de aannemer, maar hij is wel gebonden door de aangegeven prijzen. Deze vorm van aanneming wordt als regel vooropgesteld.

Aanneming tegen vaste prijs impliceert dat de aannemer zicht er toe verbindt om een overeengekomen werk volledig uit te voeren tegen een vooraf bepaalde en vaste som. Het spreekt voor zich dat dit gunstig is voor de bouwheer, die op voorhand perfect weet hoeveel een project zal kosten. De aannemer van zijn kant draagt alle risico’s (prijsbewegingen, rekenfouten, moeilijkheden bij de uitvoeringen, …). Dergelijke contracten kunnen dan ook verstrekkende gevolgen hebben voor de aannemer (bv. naar noodzakelijke werken die initieel niet werden voorzien), maar geven de opdrachtgever dan weer veel meer zekerheid.

Bovendien moet in aannemingscontracten vaak ook rekening worden gehouden met de bepalingen uit het Wetboek economisch recht.

Zo regelt deze wetgeving o.a. het gebruik van onrechtmatige bedingen in overeenkomsten met consumenten.

Een onrechtmatig beding is een beding of voorwaarde in een overeenkomst met een consument die, alleen of in samenhang met een of meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen ten nadele van de consument. Verder moeten bedingen ook duidelijk en begrijpelijk worden geformuleerd, bij gebreke waaraan bedingen verboden en nietig kunnen zijn.

De tussenkomst van De 3 Advocaten is noodzakelijk om enerzijds correcte contracten op te maken en anderzijds o.a. na te gaan – in geval van discussie – of de bestaande contracten voldoen aan deze voorwaarden.

Contacteer ons